Jdi na obsah Jdi na menu
 


konference 21.2.2019

24. 3. 2019

Zápis z konference OS Středočeský ze dne  21.2.2019 v Hudlicích

 

Přítomni : Viz prezenční listina

 

Program:

1.Zahájení

2.Volba mandátové a návrhové komise

3.Kontrola úkolů z minulé konference

4.Zprávy :     -předsedy

                     pokladníka

                     výcvikáře

                    revizní komise

5.Různé

6.Usnesení závěr

 

1)

Konferenci zahájil předseda P. Husák a přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem konference, který byl jednohlasně schválen.

2)

Volba mandátové komise  fr. Honsa, V. Mach a B. Růžička – jednohlasně schválena

Návrhová komise : S. Berdychová, ing. J. Huml a J. Kavka – jednohlasně schválena

Následně vystoupil př. Honsa, který konferenci seznámil s počtem přítomných delegátů s mandátem a to 16 členů konference usnášení schopná

 

3)

Byla provedena změna na funkci Předsedy a části výboru a člena revizní komise – splněno

Dosud trvá zajištění přístupu k účtu nového předsedy – nadále trvá

Vklad finanční hotovosti  na účet spolku (v hotovosti na pokladně do 20 000,-Kč , ostatní prostředky  vložit na účet) – pokladníkem nesplněno

 

4.1)

Předseda OS opětovně zhodnotil zemskou výstavu v Tetíně, kde byl negativní ohlas na občerstvení. Dále kladně zhodnotil reprezentaci OS na CV v Lysé nad Labem.  Předseda dále přednesl zprávu z svazové konference konané dne 16.2.2019 Tři věžičky, změny v celostátních soutěží , úpravy dokumentů svazu a dále přednesl termínová kalendář – v roce 2019 se konají volby do všech stupňů svazu. Dále předseda přednesl zprávu o připravenosti Zoobusu, s tím, že je nutno zakoupit nový motorek do stěračů, vozidlo je v depozitu do konce března 2019 poté bude přistaveno do servisu k přípravě na technickou prohlídku zajistí předseda

 

4.2)

Pokladník předložil stav finančních prostředků viz příloze, s tím že je třeba doúčtovat  výdaje spojené s konáním zemské výstavy ve výši 23 153,-Kč a po doúčtování je stav pokladny 214 496,-Kč. Konference následně uložila pokladníkovi uzavření letové sezony 2018 do 15.3.2019 a předání pokladní knihy včetně dokladů k provedení revize poklady a vklad hotovosti do účet Oblastního spolku viz úkol z minulé konference.

 

4.3)

Výcvikář konferenci předložil závodní plán os včetně vyznačení ceny závodů, jednotlivých soutěží, kooperací z OS Praha a s KUDT – závodní plán jednohlasně schválen

Navržení vedoucích ZS

ZS Beroun -  př. Kotas

ZS Komárov – př.ing. J. Huml

ZS Libuš – př. S. Rak

ZS Slivenec – př. R. Štáfek

Složili tes a následně byli schváleni konferencí .

Výcvikář byl pověřen s rozdělením jednotlivých kontrol a při B. Růžička byl pověřen řízením kontrolní činnosti. – Jednohlasně schváleno

Na funkci startéra byl navržen př. Ing. Sládek – jednohlasně schválen

Návrh Jury . př. Husák, př. Růžička, př. Schejbal ml. – jednohlasně schváleno

Do 20.3.2019 jednotlivé ZS nahlásí počty holubů na jednotlivé závody na adresu předsedy

 

 

4.4)

 Předseda revizní komise přítomné seznámil s tím, že revize pokladny nebyla provedena protože pokladník nepředložil   podklady k revizi , konference  uložila termín předložení  pokladů do 15.3.2019 viz úkol pokladníka . Dále př. Sládek požádal přítomné o pomoc při shánění dalšího řidiče zoobusu

 

 

5.)

MS Slivenec navrhl rozšíření vyhodnocení sezony 2019 – návrh schválen a následně

František Honsa předložil návrh na ocenění letové sezony pro r.2019, a to­:

-vítězové 11 kategorií A až I + HE + SE obdrží plaketku

-krátké, střední , dlouhé tratě + holoubata  1. – 3. místo pohár,  4. – 10. diplom

-generální mistrovství  1. – 5. místo pohár,  6. – 10. Diplom

CELKEM bude předáno  30plaketek,  17 pohárů,  33 diplomů.  Zajištěním ocenění v hodnotě cca  7.500Kč byl pověřen p. Honsa.

              Ing. Sládek přítomné upozornil na nutnost vakcinace holubů   před závodní sezonou a             

              vakcinaci holoubat.

              Příští schůze výboru OS bude 15.4.2018 od 18.30 hod v Hudlicích.

            6.)  Konference jednohlasně schválila usnesení  , které je přílohou zápisu a předseda ukončil   

                   Konferenci s přáním úspěšné nadcházející sezony.         

Zapsala:                                                                                                                      Schválil:

Stanislava Berdychová                                                                                            Petr Husák