Jdi na obsah Jdi na menu
 


konference 10.11.2016

21. 11. 2016

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů

Oblastní spolek Středočeský

 

zápis č.6/2016 z konference OS Středočeský  ,  která se konala dne 10.11.2016 v restauraci Slovanka na Dobříši.

Přítomni: viz. prezenční listina

 

Ze zdravotních důvodů se omluvil pokladník př.V.Popltšejn

 

Program: 1) zahájení

                  2) volba návrhové a mandátové komise

                  3) zpráva předsedy a  výcvikáře  OS

                  4) návrhy závodních plánů (směrů) pro závodní sezonu 2017

                  5) volby

                  6) diskuse

                  7) usnesení               

                  8)závěr

 

1) Konferenci zahájil jednatel OS J.Lapáček. Přivítal přítomné chovatele a hosty  z MS Libuš.

     Přečetl program konference a požádal o jeho doplnění a schválení.

     Program byl jednohlasně odhlasován

 

2) Proběhla volba mandátové komise: ing.J.Sládek, M.Štefan, S.Lysák

                   návrhová komise: J.Lapáček, B.Růžička, V.Mrkva

 Jednohlasně schváleno

 

3)  Slovo dostal zastupující  předseda př.P.Lundák. Přednesl zprávu o průběhu závodní 

     sezony 2016, která byla krátká ale výstižná. Vše proběhlo dle plánu, věci byly řešeny

     rychle a hlavněoperativně. Zároveň poděkoval všem, kteří se podíleli na hladkém

průběhu závodní sezony 2016.

- Výcvikář P.Husák shrnul závodní sezonu , celkově kladně. Dále seznámil přítomné

s vypracovaným grafem úspěšnosti, jak v jednotlivých závodech, tak jednotlivých MS

za  závodní sezonu 2016.

Druhá část grafu byla vypracovaná za několik  let zpět. Svoji řečí chtěl navést na správné

zvolení směru a složení tratí závodního plánu pro závodní sezonu 2017.

Jak sám výcvikář OS zhodnotil, není nutno měnit směr ani závodní tratě. Obě grafová

znázorněníbyla poté nabídnuta k nahlédnutí.

 

 

 

 4) Po zprávě a předložených materiálech výcvikáře P.Husáka pokračovalo jednání

konferenceve složení závodního plánu. Po vášnivých debatách se podařilo složit

a ucelit závodní plán tak, aby byla spokojena většinová část členské základny.

 

Složení tratí závodního plánu na závodní sezonu 2017 bude umístěno na našich stránkách 

Oblastní spolek Středočeský.

  - Dalším bodem k jednání závodního plánu byl začátek sezony holoubat. Členové  

    konference se jednohlasně shodli a odhlasovali začátek sezony holoubat a termín

    prvního závodu na 27.8.2017. Na jarní konferenci bude jednáno a upřesněno

    složení tratí pro mladé holuby. Zřejmě kompromis 2 x Cheb , 2 x Amberg a 1 x Erlangen.

 

5) -Slova se ujal jednatel OS J.Lapáček a otevřel téma voleb pro nadcházející volební období.

     Seznámil přítomné účastníky s jednotlivými navrženými členy  na předsedu OS a revizní komisi OS.

     Seznamnavržených členů obdržel od jednotlivých zástupců MS.

Po seznámení s kandidáty následovala  volba předsedy Oblastního spolku

Středočeský. Pro nové  3 leté období  byl  ve  funkci předsedy Oblastního spolku

 jednohlasně zvolen   př.Pavel Lundák.

 Jednatel J.Lapáček se dotázal, zda je ochoten v novězvoleném volebním období, dál vést

OS. Po krátké úvaze z jeho úst zaznělo, že bude rád pokračovat v této práci a povede dál

jako předseda OS.  Zároveň poděkoval přítomným za projevenou důvěru a poděkoval.

     Ke své kandidatuře má pouze jedinou podmínku, že nebude dále zajišťovat chod

     a náležitosti kolem přepravního auta, jako tomu bylo doposud. Chce se plně věnovat

     jen své funkci.Nově zvolený výbor  si na nejbližší výborové schůzi OS zvolí  dopravního referenta , který bude zajišťovat veškeré věci spojené  s dopravou PH  na veškeré akce.

   - Jednání konference pokročilo do další fáze a tím byla volba předsedy Revizní komise.

     Zde padly dva návrhy. Jedním z navrhovaných byl př.ing.J.Sládek a jako druhý kandidát

byl navržen př.V.Kraif.

     Proběhlo hlasování, ze kterého vyšel a byl zvolen jednohlasně do funkce předsedy Revizní

komise zvolening.J.Sládek.

     Členové RK  : Václav Kraif a Bedřich Růžička.

   - Na pozici výcvikář OS zůstává př.P.Husák. Jednatelem OS zůstává př.J.Lapáček. Jednohlasně schváleno delegáty konference OS.

      Ucelený adresář naleznete na stránkách našeho Oblastního spolku.

 

6) Diskuse :

 a) Předseda P.Lundák otevřel diskusi k plánu přípravZemské výstavy  , která nás čeká

26.11.2016 v Kozárovicích.

   - za každého člena odvede do tomboly každý MS dvě ceny 

   - připomínám :  je potřeba v předstihu nahlásit př.R.Konečnému seznam cen pro

vytvoření seznamu věcí  do tomboly, tak i lístků a zjednodušit tím i tak už náročnou práci

přípravy. Děkuji za pochopení.

   - poměr vyhrávajících lístků v tombole byl navržen a odhlasován jednohlasně v poměru 1:5

   - vstupenky budou slosovatelné, plus katalog. Navržená  a schválenácena  je 150kč

   - zadáno bylo vytisknout 400ks katalogů

   - ženy a děti mají vstup na Zemskou výstavu zdarma

   - 1000kč pronájem - stánek (prodejní plocha)

   - 250kč pronájem 5ks klecí (sestava)

   - 100kč pronájem jedna klec

 - prodej slosovatelných lístků zajistí při vstupučlenové MS Slivenec

  - dohled nad výstavní plochou zajistí členové MS Komárov

  - stojánky na označení různých kategorií vyzvedne v Obecnici a přepraví do Kozárovic

     členové MS Příbram - Horymír

  - přepravu výstavních klecí zajistí V.Poplštejn a př. Pavel Lundák .Budou proplaceny cestovní náklady.

  - stavění klecí proběhne 19.11.2016. Sraz účastníků ve 12:00 hodin v KD Kozárovice

- katalog zpracuje výcvikář P.Husák.

   - příjem a výdej holubů zajistí př.P.Husák, V.Pachole

   - pásky na ruce (vrácenky), pásky na zajištění holubů v klecích, slosovatelné vstupenky,

      nákup 5ks bílých plášťů, papír do výstavních klecí, veterinární potvrzení - vše zajištěno.

   - jednatel J.Lapáček připomněl k dořešení bod z diskuse z výborové schůze  , která se konala

     dne 27.7.2016  - viz zápis č. 4/2016 na Dobříši. Prohřešek př. J.Mládka.

     Konference rozhodla a ukládá výboru OS zahájit s př.J.Mládkem disciplinární řízení.

b) Termín konání oblastní výstavy 10.12.2016. Příprava sálu, stavění výstavních klecí

proběhne,upřesňuji v den před konáním Oblastní výstavyv pátek dne 9.12.2016 !!

      Sraz účastníků ve 13:00 hodin v restauraci ,,Staročeská hospoda“ v Obecnici.

 

7)Konference bere na vědomí zprávu předsedy a zprávu výcvikáře.

Konference přijímá usnesení -  schválení závodního plánu, zvolení nového výboru,

pořádání Zemské výstavy a výstavy OS v Obecnici.

     Konference bere na vědomí všechny body zápisu. Zápis byl v tomto provedení

     jednohlasně schválen a odhlasován.

 

8) Závěrem poděkoval předseda OS P.Lundák a jednatel OS J.Lapáček přítomným  

     zúčastněným delegátům   za  účast a konferenci ukončili.

 

    zápis provedl jednatel

    Oblastního spolku

    Jan Lapáček