Jdi na obsah Jdi na menu
 


Konference1.3.2018

15. 3. 2018

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů

Oblastní spolek Středočeský

Zápis č.2/2018 z konference, která se konala dne 1.3.2018 od 18.30 hod.v Hudlicích „U Sládků“.

Přítomno 18 členů viz prezenční listina.

Program :

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové a mandátové komise
 3. Zpráva předsedy OS
 4. Zpráva výcvikáře OS
 5. Zpráva pokladníka OS
 6. Zpráva předsedy revizní komise OS
 7. Objednávka kroužků a gumiček pro rok 2019
 8. Zemská výstava
 9. Diskuze
 10. Usnesení
 11. Závěr a občerstvení

 

1) Konferenci zahájil předseda OS p.Lundák a přivítal všechny přítomné chovatele.

2) Proběhla volba návrhové a mandátové komise ve složení:                                                             - návrhová komise: ing. Josef Huml, Vladimír Kotas, Bohumil Nádeníček                                     

- mandátová komise: Bedřich Růžička, Richard Konečný, Stanislava Berdychová. Jednohlasně schváleno.

3) Předseda OS Pavel Lundák zhodnotil situaci OS Středočeské. Dále informoval o návrhu na rozdělení peněz ze „Svazu“ (cca 500,-Kč na člena), který neprošel o 2 hlasy z důvodu možnosti pořádání Středoevropské výstavy poštovních holubů v r. 2020, a tak tato částka zůstává ve „Svazu“ jako finanční rezerva.

4) Výcvikář OS Petr Husák seznámil přítomné s návrhem letového plánu a o počtech nasazených holubů na jednotlivé závody.        Schváleno17hlasy,1se zdržel hlasování                                                                                      Dále informoval o doplnění závodního plánu o „PROFI“ závod holoubat (sázkový závod). Poté přednesl návrh na doplnění bodových sazeb u závodů holoubat:                                                   „Ambergy“na 50 bodů                                                                                  - „Erlangen“ na 60 bodů.

Oznamuje dle návrhu z minulé konference ze dne 7.12.2017 výši příspěvků pro rok 2018 : „svaz“-100 Kč, „oblast“-600 Kč, „časopis“- 160                           Jednohlasně schváleno 

Nakonec přítomné seznámil s výsledky provedených testů vedoucích nasazovacích středisek , na jejichž  základě byli jmenováni vedoucí  ZS                           Jednohlasně schváleno

5) Pokladník OS Václav Poplštejn informoval o stavu pokladny OS k 31.12.2017, celková částka  200.054,-Kč. (podr. viz příloha). Dále vyčíslil jednotlivé náklady na přípravu, opravy a provoz auta spolku za rok 2017, které činí v celkové částce 80.394,-Kč. ( podr. viz příloha)..                                                                                                                 Jednohlasně schváleno

6) Předseda RK  ing. Jiří Sládek seznámil všechny přítomné o provedení revize pokladny, která proběhla před zahájením konference 1.3.2018 od 17.00 hodin ve složení p.Sládek a p.Růžička Při kontrole pokladní knihy nebyly shledány žádné zjevné nedostatky, a také bankovní výpisy byly v pořádku. Jednotlivé interní doklady budou revizní komisí zkontrolovány do 31.3.2018 z důvodu pozdního předání.

Dále pak p. Sládek představil přizvaného hosta, budoucího řidiče spolku pana Tomáše Šmída, který bude zároveň i předákem pro ostatní řidiče. Navrhovaná odměna pro jednotlivé cesty : příprava na závod – 500 Kč, nácvik– 1000 Kč, závod - 2000 Kč, čekání - 100/hod.                                                   .                                                                                                                       Jednohlasně schváleno

7) Jednatelka OS Stanislava Berdychová převzala od jednotlivých MS  objednávky kroužků a gumiček pro rok 2019 a provedla soupis a celkový počet evidenci. Celkem objednáno 8050 kroužků a 4000 gumiček. ( Jednotlivě za místní spolky viz příloha).

8) Účastníkům konference byl předložen návrh o pořádání „Zemské výstavy“ tentokrát v Kulturním domě v obci Tetín u Berouna pro ideální dostupnost z D5, velké a čisté prostory, nižší nájem než v Kozárovicích, dostupné parkování a občerstvení. Navrhovaný termín konání 24.11.2018.                                                       Jednohlasně schváleno

9) Konference pověřuje předsedu p.Lundáka o podání žádosti na „Svaz“ o povolení pořádání „Zemské výstavy“.                                                     Termín podání žádosti do 9.3.2018

Konference zároveň pověřuje předsedu OS p. Lundáka zajistit doplnění změny  současné adresy OS v záhlaví účtu u FIO banky, kde je účet veden.                                                                         

  Konference na základě doporučení RK ukládá pokladníkovi OS p.Poplštejnovi pokladní limit hotovosti ve výši 25.000 Kč, ostatní peníze převést na účet spolku.

  Konference pověřuje výcvikáře p. Husáka se zajištěním rozvozu nasazovacích košů na jednotlivá střediska, kde se opraví, vyčistí a vydezinfikují.

  Konference rovněž pověřuje p. Husáka se seznámením řidičů s trasami svozů a umístěním nasazovacích středisek.

10) Usnesení : Konference bere na vědomí zprávy předsedy OS, výcvikáře OS, pokladníka OS a předsedy RK a schvaluje závodní plán , členské příspěvky na rok 2018 a pruběh celé konference.

11) Na závěr bylo podáno občerstvení pro přítomné delegáty v hodnotě 75,- Kč/na osobu, které konference odsouhlasila uhradit z pokladny OS.  Zajistí p. Poplštejn.

  Předseda OS poděkoval všem přítomným za účast a konferenci ukončil.

 

Zápis provedla S.Berdychová    

 jednatelka OS Středočeské                                                         

 

 

 Schválil: P.Lundák  

 předseda OS Středočeské