Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výbor 12.10.2016

19. 10. 2016

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů

Oblastní spolek Středočeský

 

zápis č.5/2016 z výborové schůze která se konala dne 12.10.2016 v restauraci Slovanka na Dobříši

Přítomni: viz. prezenční listina

Program: 1) zahájení

                  2) volby do MS a OS 2016

                  3) hostování chovatelů MS Libuš na závodní sezonu starých holubů 2017

                  4)Zemská výstava Kozárovice 2016 – organizace, příprava, brigáda

                  5) zpráva pokladníka

6)různé

                  7) diskuse

                  8) závěr

 

1) Výborovou schůzi zahájil jednatel OS J.Lapáček  , přivítal přítomné chovatele a hosta MS Libuš

    př.V.Schejbala

 

2) Slovo si vzal předseda OS P.Lundák  -  připomněl a zdůraznil termín voleb. Podrobnosti včetně

termínů naleznete na svazových stránkách. Konference OS se bude konat dne 10.11.2016

od 18.30 hodin v restauraci Slovanka na Dobříši. Připomínám klíč 1:5.

 

Program konference:

1) zahájení

      2) volba návrhové a mandátové komise              

3)zpráva předsedy a výcvikáře

4)zpráva pokladníka a revizní komise

5)návrhy závodních plánů /směrů/ pro závodní sezonu 2017 a schválení členských příspěvků

      6) diskuse

7) usnesení

8) závěr

 

3) Slovo dostal host  - předseda MS Libuš př. V.Schejbal. Poděkoval za možnost hostování členů

    MS Libuš v sezoně mladých holubů 2016 v našem OS Středočeský. Také zmínil hladký průběh sezony

    a spokojenost hostujících členů. Tím navázal na nadcházející závodní sezonu 2017 a tlumočil žádost

    s možností hostování v této sezoně starých holubů v našem OS.

    hlasování: 14-0-1

 

4) Předseda OS P.Lundák seznámil přítomné chovatele s programem příprav a organizací Zemské

výstavy. Termín výstavy 26.11.2016. Bylo již jednáno s provozovatelem kulturního domu v 

Kozárovicích . Ten po loňské zkušenosti odstranil  nedostatky  , které se objevily

     během průběhu výstavy.

a) výstavní klece budou zajištěny  z  OS Prácheň formou pronájmu, jako tomu bylo v loňském roce.

     Zajistí př.P.Lundák

b) stavění klecí proběhne s týdenním předstihem dne 19.11.2016. Sraz účastníků ve 12 hodin

v kulturním domě v Kozárovicích.Během týdne už budou jen operativně doladěny

     nedostatky a administrativní záležitosti.

c)- podklady pro katalog  ZV 2016 zpracuje výcvikář P.Husák

   - uzávěrka k nahlášení holubů je stanovena na 31.10.2016. Podklady zaslat v elektronické podobě

do tohoto termínu př.P.Husákovi.

   - tombola: každý z MS dodá do tomboly dle možností prezenční předměty a ceny, jako tomu bylo

     v loňském roce.

   - tombolu zpracuje př.R.Konečný. Seznam předmětů a cen by bylo dobré mu předat nejpozději v den 

     konference OS , která se koná 10.11.2016. Předměty a ceny do tomboly je třeba dodat v termínu

stavění výstavních klecí  , tj. 19.11.2016, pouze věci podléhající minimální trvanlivostí v den před

     otevřením výstavy.

   - příjem a výdej vystavovaných holubů zajistí př.P.Husák a př.V.Pachole.

   - pořadatelskou službu a dohled nad výstavní plochou zajistí členové MS Komárov.

     Zbytek operativně na místě.

   - vstupenky zajistí    př. Poplštejn

   - pásky na ruku zajistí provozovatel kulturního domu v Kozárovicích , domluví P. Lundák

   - pásky na zajištění holubů v klecích zajistí př.P.Lundák

   - nákup 5ks bílých plášťů  zajistí nákup př.R.Štáfek a B. Růžička

   - papír do klecí zajistí př.P.Husák  

   - veterinární potvrzení zajistí př.P.Lundák

   - prodejce a organizaci zajistí př.P.Lundák

   - dražba holubů - prodejci holandskou dražbou

   - ocenění zajistí řídící výbor  ČSCHPH – př. Filipi

- bourání klecí, úklid sálu, bude řešen operativně na místě

 

5) pokladník vyplatil peníze za neuskutečněné závody

 

6)Předseda OS P.Lundák  podal informaci o přepravním autě OS. Vozidlo je momentálně odstavené v 

     objektu fa.p.Peška ml. Ta sousedí s chovatelským areálem drobnochovu, kde i má  MS Sedlčany

 svénasazovací středisko. SPZ – 2 ks jsou  uloženy v depozitu / půlroční úspora za pojištění auta v době , kdy je   odstaveno / . Bylo projednáno zakoupení zařízení  – 

     udržovač  napětí akumulátoru. Prověří a případně zakoupí př.V.Schejbal. 

     hlasování: 15:0:0

 

7)Př. MVDr.Náhoda vznesl otázku, jak je to s avizovanou změnou směru s dosavadního jihozápadního

     na směr jihovýchodní .Do diskuse se zapojil i př.V.Kraif, jelikož MS  , který zastupuje,

     také není spokojen s dosavadním směrem a podmínky nejsou pro všechny  regulerní.

Tato otázkabude řešena na konferenci OS, kdy každý MS  může předložit svůj návrh závodního plánu na závodní sezonu 2017.

    Různé varianty , jak směru, tak tratí budou  připraveny  k hlasování ,  aby měla možnost spravedlivě se

rozhodnout členská základna, jakým směrem se budeme v nadcházející sezoně 2017 ubírat.

 

   - Výcvikář P.Husák otevřel diskusi, kdy začít závodní sezonu starých holubů v r.2017. Většina 

přítomných chovatelů by uvítala termín prvního závodu 6.5.2017.

Závodní plán by byl složen celkem ze 17. tratí. Z toho12  tratí KT + ST a 5 DT.

Sezona mladých holubů by začala prvním závodem 26.8.2017.

  Hlasování: 15:0:0

- Oblastní výstava se bude konat dne 10.12.2016 v restauraci v Obecnici. Příprava a stavění klecí

      proběhne 8.12.2016. Přejímka holubů bude v pátek mezi 16 – 18 hodinou.

Posuzováním standardních holubů byla pověřena pí.Drahomíra Hrubá.

  - Po dobu konání oblastní výstavy bude zajištěn prodej chov.potřeb  , krmiva , vitamínů …pro PH – fa Sirotek Petr /Ovator Team/.

   - tisk ročenek za rok 2016 bude objednán k tisku v počtu 75 ks , zajistí P. Husák

   - Vyhodnocení kooperace seskupení DT proběhne 30.12.2016 od 16 hodin  v Holubicích.

      Součástí bude dražba holoubat 10 nejlepších chovatelů.

   - MS zašlou své nově zvolené výbory a kandidáty do funkcí OS na adresu jednatele OS př.J.Lapáčka

     do 20.10.2016.

   - Na konferenci OS bude řešeno počínání chovatelů př.J.Mládka a M.Všetečky.

     Jednání proběhne na konfrenci  OS.

8) Předseda OS př.P.Lundák a jednatel OS J.Lapáček poděkovali přítomným za účast a schůze výboru   OS byla ve 21.30h.ukončena.

 

 

     zápis provedl

     jednatel OS Jan Lapáček